วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัด บทที่7 ความปลอดภัยของสารสนเทศ

แบบฝึกหัด
บทที่7 ความปลอดภัยของสารสนเทศ

1)  หน้าที่ของไฟร์วอลล์(Firewall)คือ
ตอบ  รูปแบบของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ถูกจัดตั้งอยู่บนเครือข่ายเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายภายใน(Internat)โดยป้องกันผู้บุกรุก(Intrusion)ที่มาจากเครือข่ายภายนอก(Internat)หรือเป็นการกำหนดนโบยการควบคุมการเข้าถึงระหว่างเครือข่ายสองเครือข่าย โดยสามารถกระทำได้โดยวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่ระบบ

2)  จงอธิบายคำศัพท์ต่อไรปนี้  ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์ worm,virus computer,spy ware,adware มาอย่างน้อย 1 โปรแกรม
ตอบ  worm เวอร์มหรือมาดครไววรัส หมายถึงโปรแกรมซึ่งเป็นอิสระจากโปรแกรมอื่นๆโดยจะแพร่กระจ่ายผ่านเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่อยู่บทเครือข่ายการแพร่กระจายจะคล้ายกับตัวหนอนที่เจาะไซหรือซอกซอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆและแพร่พันธ์ด้วยการคัดลอกตนเองออกและส่งต่อผ่านเครือข่ายออกไป

3)  ไวรัสคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ ไวรัสคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
 1. Application viruses จะมีผลหรือกระจายไปยังโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
 2. system viruses  ไวรัสชนิดนี้จะติดหรือแพร่กระจายในโปรแกรมจำพวกระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม อื่นๆ

4)  ให้นิสิตอธิบายแนวทางในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 5 ข้อ
ตอบ   1.ควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง           
           2.มีการเข้ารหัสข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
           3.การเก็บข้อมมูลหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
           4.มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ระบบเข้าใช้ระบบในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
           5. มีระเบียบปฏิบัติการในการควบคุมอย่างชัดเจนแจ้งในการใช้ระบบเทคโนโลยัสารสนเทศ

5)  มาตราการด้านจริยธรรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสังคมปัจุบัน ได้แก่
ตอบ ผู้ใดประสงค์แจกจ่ายแสดง อวดทำ ผลิตแก่ประชาชนหรือทำให้เผยแพร่ซึ่งเอกสาร  ภาพระบายสีส่งพิมพ์ แถบบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทังปรับโดยบังคับใช้กับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงสื่อทุกประเภทอย่างจิงจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น