วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัด บทที่ 2 บทบาทสารสนเทศกับสังคม

    แบบฝึกหัด
บทที่ 2 บทบาทสารสนเทศกับสังคม
           1) ให้นิสิตหารายชื่อเว็บไซต์หรือเทคโนโลยีที่ให้บริการต่างๆตามหัวข้อเหล่านี้มาอย่างละ3รายการ  
           1.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา
      ตอบ 1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIETS www.niets.or.th
              2. งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (e-Learning) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.elearning.msu.ac.th
             3. www.google.com ใช้ในการค้นหาเรื่องราวต่างๆที่เราอยากรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากในปัจจุบัน
1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน
ตอบ  1. www.nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
              2. www.oag.go.th      สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
              3.  www.cpall.co.th บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพการสื่อสารมลชน
     ตอบ  1. www.thaitv3.com สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
              2. www.tvpoolonline.com ทีวีพูล
             3. www.thairath.co.th   ข่าวไทยรัฐออนไลน์
1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทางอุตสาหกรรม
    ตอบ  1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)   
             2. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
             3.  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทางการแพทย์
    ตอบ   1. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิศวกรรมเป็น หลักในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องโทโมกราฟแบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตร้าซาวดิ เครื่องตรวจการรับฟังเสียง
              2. เครื่องตรวจวัดสายตา เพื่อใช้ในการตรวจวัดสายตาเพื่อได้รับการรักษา  เพื่อตัดแว่นตา
              3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตยา สาร หรือวิธีการที่ใช้ในทางการแพทย์ ในการพัฒนาบางครั้งต้องอาศัยเทคโนโลยีเทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ
1.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทหารตำรวจ
      ตอบ 1. เครื่องมือการตรวจวัดแอลกอฮอล์
              2. ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
              3. www.police4.go.th
 1.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพวิศวกรรม
      ตอบ   1. www.coe.or.th  สภาวิศวกร
                2. www.biotec.or.th ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
                3. www.civilclub.net
1.8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพด้านเกษตรกรรม           
         ตอบ  1. www.haii.or.th สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
                 2. http://www.agit.in.th
                 3. http://thaiagris.lib.ku.ac.th
1.9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่างๆ
       ตอบ  1.http://www.healthyability.com/new_version5/ เว็บสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการไทย
               2. http://www.ddc.go.th/ เว็บศูนย์พัฒนาอาชีพผู้พิการ
               3. http://www.blind.or.th/ เว็บมูลนิธิช่วยคนตาบอลแห่งประเทศไทย 

2) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้กับท่าน มีอะไรบ้าง บอกมาอย่างน้อย 3 อย่าง
                    ตอบ 1. http://reg.msu.ac.th/  ระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                            2. http://www.library.msu.ac.th/web/ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                            3. http://www.ubook.msu.ac.th/ubook/index.php ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาร                                                                                                                                                                 
 3. ข้  3) ข้อ 2 จงวิเคราะห์ว่าท่านจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้น มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
                ตอบ - ระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใช้ลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบตารางเรียนตาราง
                           และตรวจสอบคะแนนของตนเอง
                       - สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ใช้ในการบริการยืมหนังสือและคืนหนังสือ  ตรวจการยืม-คืนหนังสือ
                      -  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใช้สั่งซื้อหนังสือ ชุดนิสิต และใช้ตรวจสอบหนังสือต่างๆที่มีในมหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น