วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัด บทที่ 5 การจัดการสารสนเทศ

แบบฝึกหัด
บทที่ 5 การจัดการสารสนเทศ      
         
           1) จงอธิบายความหมายของการจัดการสารสนเทศ
 ตอบ หมายถึงการผลิตจัดเก็บประมวลผล ค้นหา และเผยแพร่ สารสนเทศโดยจัดให้มีระบบสารสนเทศการกระจายของสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลและองค์การอย่างไร
  ตอบ การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล ในด้านการดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษา และการทำงานประกอบ   อาชีพต่างๆ การจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลรวบรวมทั้งข้อมูลการดำรงชีวิต การศึกษา และการทำงาน การทำงานประกอบอาชีพต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันบุคคลย่อมต้องการสารสนเทศหลายด้านเพื่อใช้ชีวิตใด้อย่างราบรื่น มีความก้าวหน้า และมีความสุข
             การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์การ
1.ด้านการบริหารจัดการ ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นการบริหารภายใต้ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง ผู้บริหารต้องอาศัยสารสนเทศในการตัดสินใจ
2.ด้านการดำเนินงาน ในหลายลักษณะเป็นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน และหลักฐานที่บันทึกการดำเนินงานในด้านต่างๆตามที่หน่วยงานดำเนินการ
3.ด้านกฏหมาย การจัดการสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน จำเป็นต้องสอดคล้องกับกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับทั้งในระดับภายในและภายนอกองค์การ โดยเฉพาะสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
3.         3) พัฒนาการของการจัดการสารสนเทศแบ่งออกเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง
                  ตอบ  2 ยุค เป็นการจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือ และการจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์
            4) จงยกตัวอย่างการจัดการสารสนเทศที่นิสิตใช้ในชีวิตประจำวันมา อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
                  ตอบ  1. การใช้ Blogger
                           2. การใช้บริการตู้เอทีเอ็ม
                           3. การใช้โทรศัพท์มือถือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น